ALGEMENE VOORWAARDEN

1.0 Definities
1.1 UNKctc: verzorgt coaching, training en consultancy op maat in opdracht van opdrachtgevers. UNKctc is gevestigd te Hilversum en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer KvK 68763395.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt
1.3 Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, training en consultancy en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
1.4 Deelnemer: degene die deelneemt aan een training, begeleidings-, advies- en/of coachingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.
1.5 Wijze van deelname: Een training of advies is een actieve bijeenkomst, waar van iedereen optimale inzet wordt verwacht. Van iedere deelnemer wordt verwacht, dat hij de bijeenkomsten op actieve wijze volgt. Indien hij (ook na gesprekken hierover) in gebreke blijft, heeft UNKctc het recht deze cursist de verdere deelname te ontzeggen, zonder dat hieraan enig recht op terugbetaling kan worden ontleend. Voor storende gedragingen in de trainingslocatie, buiten werkperioden van de trainingen geldt hetzelfde. UNKctc kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortgekomen gevolgen.
1.6 Overmacht: de onmogelijkheid voor UNKctc of opdrachtgever om aan
de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid
die buiten de invloedssfeer van UNKctc valt.

Toepasbaarheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten UNKctc, betreffende deelname of opdracht tot het houden en uitvoeren van workshops, trainingen, coaching, consultancy, teambuilding, organisatie-advisering, assessment en/of andere vormen van trainingen, begeleiding- en advieswerkzaamheden hierna te noemen ‘training & advies’.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door UNKctc.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
2.4 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2.5 Door deelname of het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.
2.6 Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

3.0 Aanbieding en overeenkomst
3.1 Een aanbieding of offerte heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor UNKctc.
3.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en UNKctc komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding, offerte of opdrachtbevestiging. In geval van ‘open inschrijvingen’ door aanmelding en hiermee bevestiging van deelname van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier op de website van UNKctc www.UNKctc.nl of volgens schriftelijke aanmelding en hiermee bevestiging van deelname per email door opdrachtgever wordt bevestigt. In geval van coaching door ondertekening van het coachingscontract door gecoachte.
3.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.
3.4 Indien UNKctc en opdrachtgever gebruik maken van een door beide
partijen ondertekende raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle
huidige en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan UNKctc, geldt een bevestiging per e-mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten. Alle artikelen van de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3.5 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW,
reis- en verblijfskosten, tenzij anders vermeld.
3.6 Offertes en activiteiten zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. UNKctc zal de door ons te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, tenzij anders is overeengekomen.
3.7 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij onze werkzaamheden betrokken (zullen) zijn. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.8 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
3.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn

4.0 Annulering / beëindiging van de overeenkomst
4.1 UNKctc heeft het recht om zonder opgave van reden een workshop, training, begeleidings-, advies- of coachingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;
4.2 De opdrachtgever voor een workshop, training, begeleidings-, advies- of coachingstraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een workshop, training, begeleidings-, advies- of coachingstraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;
4.3 Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de workshop, training, begeleidings-, advies-, of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
4.4 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

4.5 Aanvullende annuleringsvoorwaarden Aanvullende annuleringsvoorwaarden en -kosten bij trainingen en workshops met open inschrijvingen
Bedenktijd:
1. De deelnemer heeft na inschrijving van een open training een kosteloze bedenktermijn van 5 werkdagen. Hierna zijn de annuleringsvoorwaarden en –kosten van kracht.
2. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 6 weken voor aanvang van de workshop, training, begeleidings-, advies- of coachingstraject kosteloos geschieden.
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht voor aanvang van de workshop, training, begeleidings-, advies- of coachingstraject kan van 6 tot 3 weken voor de start tegen betaling van 50% van de deelnamekosten aan annuleringskosten. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de workshop, training,
4. Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang van de workshop, training, begeleidings-, advies- of coachingstraject is opdrachtnemer gerechtigd en wordt 100% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
5. Annuleren omdat de training van uw keuze vol was toen u inschrijfgeld betaalde, en u geen gebruik wenst te maken van een zekere plaats in de volgende (versie) van deze training, kan tegen teruggave van het volledige bedrag dat u al betaald heeft. Voorwaarde is dat u annuleert binnen een week nadat u medegedeeld is dat u in de huidige training niet geplaatst kunt worden omdat deze vol is en dat u recht hebt op een plaats in de volgende training. Als u niet binnen een week annuleert, staat u ingeschreven voor de eerstvolgende training en zijn verder de normale annuleringsregeling zoals hierboven omschreven van toepassing.
6. Bij annulering hebt u het recht om iemand anders in uw plaats te doen deelnemen aan de training.
7. Bij annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven in punt 1 – 6 genoemd.

Aanvullende annuleringsvoorwaarden en –kosten bij coaching:
1. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

Aanvullende annuleringsvoorwaarden en –kosten bij incompany opdrachten:
1. Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van een workshop, training, begeleidings-, advies- of coachingstraject voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:
Annulering of uitstel binnen drie maanden voor aanvangsdatum: 50%
Annulering of uitstel binnen twee maanden voor aanvangsdatum: 75%
Annulering of uitstel binnen één maand voor aanvangsdatum: 100%
2. Bij latere uitvoering van een geannuleerde of uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het totale honorarium verschuldigd boven de annulerings-/uitstelkosten. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.
3. De kosten, die de trainingslocatie bij annulering of uitstel aan UNKctc berekent, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, die de uitvoering van een workshop, training, begeleidings-, advies- of coachingstraject annuleerde/uitstelde.
4. Indien een deelnemer aan een open training of advies door ziekte of overmacht niet kan deelnemen, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg kan zijn leidinggevende een vervangende deelnemer sturen. De verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Bij gedeeltelijke deelname aan incompany opdrachten:
5. Deelnemers die tijdens een workshop, training, begeleidings-, advies- of coachingstraject niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale training- of advieskosten verschuldigd.
6. Indien een deelnemer aan een training of advies gedurende deze bijeenkomst door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de training of advies te onderbreken, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg met de verantwoordelijke trainingsmanager kan hij aan een volgend soortgelijke training of advies deelnemen, zonder opnieuw het honorarium aan UNKctc verschuldigd te zijn. De verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Follow-up bij incompany opdrachten:
7. Indien een deelnemer geen gebruik maakt van de bij een workshop, training, begeleidings-, advies- of coachingstraject behorende follow-up, vervalt het recht op het bijwonen van een soortgelijke bijeenkomst.
8. Indien een deelnemer aan een workshop, training, begeleidings-, advies- of coachingstraject door ziekte of overmacht niet in staat is de bijbehorende follow-up dag(en) te volgen en dit tijdig schriftelijk aan UNKctc meldt, kan hij in overleg een andere follow-up dag van een soortgelijke training of workshop volgen.

Annuleren door UNKctc:
1 UNKctc heeft in geval van een cursus met ‘open inschrijving’ het recht om zonder opgave van redenen een Training of workshop te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan Kern-training en coaching betaalde bedrag binnen 14 dagen.
2. UNKctc heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer er minder of meer deelnemers aanwezig zijn dan verwacht.
3. gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over de doorgang/annulering/verzetten van de training
4. Annuleren door UNKctc in verband met onvoldoende deelname of overmacht leidt tot teruggave van 100 % van alle betaalde kosten.
5. UNKctc behoudt zich het recht voor deelnemers de (verdere) toegang tot de training te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en / of te belastend is voor ander deelnemers. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van (een deel van) het verschuldigde totaal bedrag voor de training of workshop.

5.0 Prijsstelling
5.1 Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft UNKctc toch het recht BTW in rekening te brengen.
5.2 Alle bedragen voor open inschrijving op de website zijn incl. BTW behalve bij bedrijfsdeelname of als ZZP-er. Mocht je als particulier een factuur willen dan wordt daarvoor incl. BTW € 8,50 administratiekosten in rekening gebracht.
5.3 De prijzen van UNKctc zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.

6.0 Betaling
6.1 UNKctc zendt de opdrachtgever per email een factuur voor de betreffende opdracht. De opdrachtgever is verplicht deze factuur binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook. Deelname en inschrijving voor ‘open inschrijving’ opdracten vormen hierop een uitzondering.
6.2 De betaling van deelname van ‘open inschrijving’ opdrachten dienen vooraf en wel 14 dagen voor de aanvangsdatum te zijn voldaan.
6.3 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
6.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
6.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
6.6 Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling(of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.
6.7 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is UNKctc gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra UNKctc vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien UNKctc verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

7.0 Intellectueel eigendom
7.1 Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer verboden om de door opdrachtnemer verstrekte modellen, technieken, instrumenten, syllabi en trainingsmateriaal , offertes en dergelijke (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of anderszins in gebruik te geven, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht of in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven ons eigendom.
7.2 Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na van ons verkregen toestemming.
De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.
7.3 Tenzij anders is overeengekomen, blijven de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij opdrachtnemer.
7.4 Opdrachtgever is gehouden de stukken op eerste verzoek aan de opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete van € 460,- per dag.

8.0 Aansprakelijkheid
8.1 UNKctc verplicht zich de training en advies naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens UNKctc door een derde wordt verzorgd, aanvaardt UNKctc slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de training en advies zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van UNKctc.
8.2 Wij zijn aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het door ons niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
8.3 De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat wij voor onze werkzaamheden in het kader van die opdracht hebben ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.
8.4 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verspeeld.
8.5 UNKctc zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken
8.6 De aansprakelijkheid voor schade voor UNKctc is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. UNKctc is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
8.7 UNKctc is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
8.8 De opdrachtgever vrijwaart UNKctc of externe partijen die in naam van UNKctc of werkzaamheden uitvoeren, voor aanspraken van derden terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door UNKctc(op)geleverde wordt gemaakt.

9.0 Geschillen
9.1 Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
9.2 Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de
opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.
9.3 Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

10.0 Vertrouwelijkheid
10.1 Gegevens van de opdracht zullen door opdrachtnemer zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht.
10.2 UNKctc behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde
gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
10.3 UNKctc staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
10.4 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.
10.5 Opdrachtrapportages zullen door ons niet worden openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking gesteld zonder toestemming van de opdrachtgever.
10.6 De opdrachtgever mag een dergelijke rapportage openbaar maken, vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking stellen, mits bronvermelding plaatsvindt

11.0 professionaliteit
11.1 UNKctc staat ervoor in dat de werkzaamheden op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd.
11.2 Om er zeker van te zijn dat de professionaliteit op een vereist niveau blijft, heeft UNKctc regelmatig (bij)scholing en overleg met collega`s uit het vakgebied middels intervisie. En worden al onze training en advies schriftelijk of mondeling geëvalueerd.